LANSAREA PROIECTULUI „ACȚIUNI SOCIALE ȘI MĂSURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL DLRC ÎN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE DIN ORASUL ISACCEA/ REVARSAREA, JUDEȚUL TULCEA”

Cod SMIS: 130237

Unitatea Administrativ Teritorială orașul Isaccea, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea anunță lansarea proiectului cu titlul „ACȚIUNI SOCIALE ȘI MĂSURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL DLRC ÎN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE DIN ORASUL ISACCEA/ REVARSAREA, JUDEȚUL TULCEA”, luni 14 iunie 2021, în cadrul conferinței organizată la Căminul Cultural din orașul Isaccea, orele 13.00-14.00.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității,

Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, contract de finanțare POCU/303/5/2/130237.

Proiectul are o perioadă de implementare de 35 de luni, respectiv în perioada 15.02.2021-31.12.2023, având o valoare totală de 4.291.591,01 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FSE – 4.077.011,49 lei, o valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 181.808,97 lei și o cofinanțare eligibilă a beneficiarului – 32.770,58 lei.

S c o p u l proiectului este realizarea de acțiuni specifice în cadrul infrastructurii sociale finanțată prin Măsura M1/6B din Strategia de Dezvoltare Locala G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea (Sm 19.2 din PNDR 2014-2020, LEADER), pentru îmbunătățirea calității vieții pentru minim 250 persoane din Isaccea, județul Tulcea, aflate în risc de sărăcie sau excluziune sociala, prin implementarea de măsuri integrate care sa răspundă nevoilor acestora.

G r u p u l ț i n t ă vizat este format din minim 250 persoane cu domiciliul în UAT Isaccea inclusiv localitatea Revărsarea, jud. Tulcea, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, care se află într-una din situațiile: în risc de sărăcie sau se confruntă cu o deprivare materială severă, sau trăiesc în gospodarii cu o intensitate extrem de redusă a muncii, care vor beneficia de servicii integrate socio-medicale.

Principalele rezultate așteptate:

Þ Minim 124 vârstnici vor beneficia de măsuri socio-medicale, anti-discriminare și locuire (suport social, suport medical și acțiuni de socializare în cadrul Centrului Social Revărsarea);

Þ Minim 126 adulți vor beneficia de măsuri socio- medicale și de ocupare (informare, orientare, consiliere, formare profesională și antreprenoriat), dintre acestea:

  • 70 persoane beneficiari participanți formare profesională – minim 14 cursanți/ grupă, minim 63 persoane calificate prin 5 grupe de cursuri (turism, industria horeca, construcții, cu module de TIC si dezvoltare durabilă), din care:

o 32 persoane angajate sau desfășoară activitate independentă

  • 56 beneficiari consiliați antreprenoriat, dintre aceștia:

o 30 beneficiari consiliați-mentorat PA (5 grupe cu aprox. 11 participanți)

o 30 planuri de afaceri realizate

o 2 concursuri de selecție PA

o 10 planuri de afaceri selectate pentru finanțare acordare micro-granturi 25.000 euro