Istoric şi misiune

Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea (ADDJT) a luat fiinţă în noiembrie 2007, la iniţiativa conducerii Consiliului Judeţean Tulcea în scopul dezvoltării pe termen lung a comunităţilor locale membre.

Asociaţia funcţionează potrivit prevederilor actului constitutiv şi statutului, cu respectarea dispozitiilor Legii 215/2001 republicată, O.G. nr.26/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi Legii 339/2007, cu scopul de a accesa fondurile UE de dezvoltare rurală.

Entitate juridică de drept privat, asociaţia are ca membri unităţi administrativ teritoriale din judeţul Tulcea. În prezent, asociaţia are 38 de membri, dintre care 23 sunt membri fondatori.

Misiunea Asociaţiei de Dezvoltare Durabilă a jUdeţului Tulcea este de a sprijini dezvoltarea locală şi regională a Judeţului Tulcea, prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile.

Asociaţia întreprinde prin specialiştii săi, activităţi desfăşurate în interesul unităţilor administrativ teritoriale precum:

 1. elaborează studii, proiecte, metode şi procedee concrete pentru realizarea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico – socială a judeţului Tulcea;

 2. întocmeşte cereri de finanţare şi acordă asistenţă tehnică de specialitate în vederea accesării programelor de finanţare;

 3. prestează servicii şi activităţi de coordonare, management de proiect şi execuţie lucrări;

 4. organizează acţiuni de informare, consulting, publicitate, seminarii şi simpozioane în domeniul economic şi social;

 5. accesează programele de finanţare naţionale şi internaţionale din domeniile economic, social, cultural şi turistic;

 6. elaborează studii, proiecte, metode şi procedee concrete pentru realizarea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a judeţului şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea la cererea autorităţilor publice judeţene;

 7. asigură cadrul specific necesar stabilirii de contacte între partenerii români şi între aceştia şi parteneri străini;

 8. asigură facilitare comunitară, programe de instruire şi formare;

 9. organizează cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru personalul administraţiei publice locale;

 10. realizează şi alte categorii de lucrări şi servicii specifice dezvoltării economico – sociale a judeţului in domeniul protecţiei mediului, biodiversitate, arii protejate,deşeuri, (etc).

SCOP ŞI OBIECTIVE

Asociaţia ese constituită în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizarii în comun a unor servicii publice, precum şi în scopul de a facilita cooperarea între unităţile administrativ – teritoriale membre, pentru exercitarea în comun a competenţelor ce le revin prin lege, cu respectarea princiilor dezvoltării durabile:

progresul social, condiţionat de recunoaşterea şi admiterea nevoilor fiecărui individ;

protejarea eficientă a mediului;

utilizarea raţională a rezervelor naturale;

păstrarea unui nivel ridicat şi sigur de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă.

Obiectivele prin care Asociaţia îşi propune să îşi aducă la îndeplinire scopul sunt:

 1. elaborarea de proiecte/programe de dezvoltare durabilă a judeţului Tulcea în vederea accesării fondurilor europene;

 2. elaborarea programelor şi strategiilor de dezvoltare şi stabilirea unor priorităţi şi căi de acţiune pentru atingerea acestora;

 3. elaborarea si realizarea de studii privind dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii locale în vederea creşterii calităţii vieţii şi a oportunităţilor de dezvoltare economică a judeţului Tulcea;

 4. sprijinirea administratiilor locale pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale în vederea accesării fondurilor europene;

 5. sprijinirea iniţiativelor care conduc la dezvoltarea economică, socială şi culturală a comunitatilor şi care au ca scop final creşterea calităţii vieţii;

 6. promovarea şi sprijinirea valorificării potenţialului economic şi a potenţialului de dezvoltare la nivelul întregului judeţ;

 7. promovarea cetăţeniei active – implicarea cetăţenilor în actul de decizie;

 8. protejarea, promovarea şi sustinerea dezvoltării patrimoniului natural, istoric, arheologic şi cultural;

 9. realizarea de parteneriate cu alte entităţi juridice publice şi private din ţară şi din străinătate în scopul atingerii obiectivelor asociaţiei;

 10. initiere, realizare şi implementare de proiecte prioritare pentru membrii asociaţiei în vederea realizării scopului propus.