Membrii

Pot fi membri ai Asociaţiei, unităţile administrativ teritoriale care aderă la prevederile statutului ADDJT şi care, prin activitatea desfăşurată pot contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.
Membrii Asociaţiei fac parte din una din următoarele categorii: membri fondatori şi membri.
Membrii fondatori sunt acei membri care au constituit patrimoniul iniţial al asociaţiei, iar Membrii sunt cei care aderă la statutul Asociaţiei.

Calitatea de membru

 • se dobândeşte prin manifestarea de voinţă a persoanei juridice respective, concretizată printr-o solicitare adresată CD al Asociaţiei care decide aprobarea sau respingerea cererii. Decizia va fi supusă confirmării CA .
 • se pierde prin retragere, excludere sau neplata contribuţiilor financiare pe două trimestre consecutive.

(a) Retragerea unui membru se formulează în scris, motivat, şi se înregistrează la secretariatul Asociaţiei cu cel puţin 30 de zile înaintea datei preconizată pentru retragere efectivă. Cererea va fi avizată întâi de către CD în prima şedinţă a acestuia, urmând a fi confirmată în proxima sedinţă CA.
(b) Excluderea unui membru are loc la propunerea CD, numai prin hotărârea CA, în următoarele situaţii:

 • neplata contributiei financiare datorate Asociaţiei pe doua trimestre consecutive.
 • nerespectarea de către membrul în cauză a clauzelor actelor constitutive şi a regulamentelor de funcţionare ale Asociaţiei;
 • prejudicierea prin orice mijloace a imaginii morale a Asociaţiei, a scopului şi obiectivelor acesteia;
 • săvârşirea unor fapte nedemne, nelegale, sau neloiale faţă de Asociaţie, sau faţă de oricare dintre membrii acesteia.

Membrii fondatori şi membrii asociaţiei au urmatoarele drepturi:

 • a. să participe la lucrările CA, prin reprezentanţii lor legal desemnaţi;
 • b. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei;
 • c. să participe la orice manifestări sau programe organizate de Asociaţie;
 • d. să beneficieze de sprijinul Asociaţiei în îndeplinirea sarcinilor delegate sau încredinţate de CA sau CD;
 • e. să aibă acces la toate informaţiile de interes colectiv referitoare la acţiunile Asociaţiei, la actele constitutive şi hotărârile adoptate de către CA sau CD şi să le folosească pentru promovarea acelor interese proprii, care nu contravin statutului, intereselor celorlalţi membri şi intereselor Asociaţiei;
 • f. să se retragă din Asociaţie, cu obligaţia de a notifica în prealabil acest lucru, cu cel puţin 30 de zile anterior datei preconizate pentru retragerea efectivă.

Membrii fondatori şi membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

 • a. să participe activ si constructiv la lucrările CA, cu respectarea prevederilor statutare;
 • b. să respecte prevederile actelor emanate de Asociaţie inclusiv angajamentele asumate de aceasta;
 • c. să se abţină de la disputa şi confruntarea politică în cadrul activităţilor promovate de Asociaţie;
 • d. să promoveze eficienţa şi bună credinţă în toate acţiunile de realizare a obiectivelor Asociaţiei;
 • e. să-şi îndeplinească la nivel de lucru bine făcut sarcinile asumate sau încredinţate de CD şi CA;
 • f. să nu întreprindă acţiuni care prin natura lor pot leza interesele morale şi patrimoniale ale Asociaţiei;
 • g. să achite la termenele stabilite contribuţiile materiale şi financiare;
 • h. să anunţe în termen de 15 zile la secretariatul Asociaţiei, orice modificare care a survenit în legătură cu persoana sa (schimbare de sediu, nume, reprezentant legal, etc.).