Proiecte proprii

În ceea ce priveşte desfăşurarea de alte activităţi, ADDJ Tulcea ​​ prezintă un portofoliu de 5 proiecte implementate:

proiect

 

parteneri

 

program – axa prioritara

 

observaţii

 

valoare totala proiect (lei)

 

stadiu

1. POS DRU 1Metode moderne de ocupare pentru mediul rural

 • C.J. Tulcea

 • C.J.Ialomiţa

 • AJOFM Tulcea

Program: - Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” (POS DRU)

Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare” – Domeniul major de intervenţie 5.2. “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

 

aria proiectului: 55 comune (din judeţele Tulcea - 35 şi Ialomiţa - 20)

grup ţintă: persoane inactive, grupuri dezavantajate, persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, din mediul rural

durata proiectului: 36luni

membri echipa de implementare (persoane): 7

1.996.888,00

 

(cofinanțare 62.000 lei, din care 22.400 lei ADDJ Tulcea)

Finalizat octombrie 2011

2. POS DCA 1Management performant, eficienta bugetara in regiunea Dobrogea

 • C.J. Tulcea

 • C.J. Constanța

 • Asociaţia Managerilor Financiari din cadrul Consiliilor judeţene

Program: - Programul Operaţional Sectorial ​​ „Dezvoltarea Capacității Administrative” (POSDCA)

Axa prioritară 3 “Îmbunătăţiri de structură şi de proces ale managementului ciclului de politici publice”” – Domeniul major de intervenţie 3.1. “Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”

aria proiectului: 104 comune (din judeţele Tulcea – 46 şi Constanţa - 58)

grup ţintă: primari, funcţionari publici de conducere şi de execuţie din administraţiile locale din regiunea Dobrogea, cu atribuţii în domeniile management financiar, management de proiect, achiziţii publice şi IT

durata proiectului: 12 luni

membri echipa de implementare (persoane): 6

1.158.656,00

 

(cofinanțare 37.137 lei, din care 17.137 lei ADDJTulcea)

 

 

 

 

Finalizat iunie 2009

 

 

 

 

 

3. POS CCECompetitivitate prin tehnologie

-

Program: - Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 - 2013  ​​​​ (POS CCE)

Axa prioritară 3 “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” – Domeniul major de intervenţie 3.1. “Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”

 

aria proiectului: întărirea capacităţii ADDJ Tulcea de a iniţia, dezvolta şi implementa proiecte în folosul administraţiilor locale, prin conectarea la Internet broadband şi dotarea cu echipamente de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (pagina web, semnatura electronica, 5 PC -uri, 2 leptop-uri, 1 server, soft-uri, 1 imprimanta multifunctionala, 1 imprimanta A3)

durata proiectului: 3 luni

membri echipa de implementare (persoane): 3

102.470,88

 

(cofinanțare ​​ ADDJ TULCEA 22.579 lei inclusiv TVA)

 

 

Finalizat august 2009

4. POS DCA 2 - ”DELTA REGIOPLAN – Planificarea strategică participativă a dezvoltării regionale rurale în judeţul Tulcea”,”

 • C.J. Tulcea

 • ACOR

Program: - Programul Operaţional Sectorial ​​ „Dezvoltarea Capacității Administrative” (POSDCA)

Axa prioritară 1 “Îmbunătăți de strucutră și procese ale managementului ciclul de politici publice” – Domeniul major de intervenție 1.1. “Îmbunătățirea procesului de luare a deciyiilor la nivel politico-administratuiv”

 

aria proiectului: crearea unui cadru unitar și integrat pentru realizarea ​​ de Strategii de dezvoltare Regională SE în termen de 14 luni, prin inițierea realizării a 46 de Strategii de dezvoltare pentru tot atâtea comune din Judetul Tulcea

grup ţintă: 46 reprezentanți ai autorităților publice locale la nivel de comună din judetul Tulcea, 4 ​​ angajați ai Consiliului Județean Tulcea cu atribuții în procesul de planificare strategică, 10 de consultanți locali.

durata proiectului: 14 luni

membri echipa de implementare (persoane): 6

826.140,00

 

(cofinanțare 40604,3 lei, din care 33.403 lei ADDJTulcea, 7200 CJ Tulcea)

 

Finalizat ianuarie 2012

 

 

5. POS DRU 2 Programe integrate pentru resurse umane de calitate in mediul rural din judetele Tulcea si Ialomita"

 • CJ Tulcea

 • CJ Ialomita

Program: - Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” (POS DRU)

Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare” – Domeniul major de intervenţie 5.2. “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

 

aria proiectului: 52 comune (din judeţele Tulcea - 32 şi Ialomiţa - 20)

grup ţintă: persoane inactive, grupuri dezavantajate, persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, din mediul rural

durata proiectului: 15 luni

membri echipa de implementare (persoane): 7

2.600.000,00

 

(cofinanțare 52.000 lei, din care 32.000 lei ADDJ Tulcea, 10.000 lei CJ Tulcea, 10.000 lei CJ Ialomita)

Finalizat iulie 2015

 

Link-uri:

 

http://www.ocupare.ro/

 

http://www.deltaregioplan.ro/

 

http://www.ocupareaddj.ro/

 

şi alte cereri de finanţare, astfel:

 • ”ACTIIS” ​​ ACCES PE PIAŢA MUNCII, CONSILIERE, TRAINING ŞI INFORMARE CONTINUĂ PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ A GRUPURILOR VULNERABILE ŞI DEZAVANTAJATE SOCIAL DIN JUDEŢELE TULCEA SI CONSTANŢA (POS DRU) - MI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale - Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” (POS DRU), perioada 2007-2013.

 • PAST - PROMOVAREA ATRACTIVITĂȚII COMORILOR SOCIALISTE - Sprijinirea parteneriatelor transfrontaliere in vederea dezvoltarii economice si sociale bazate pe utilizarea in comun a resurselor- Programul Operaţional Comun "Bazinul Mării Negre, perioada 2007-2013".

 • STRATEGIA DE DEZVOLTARE - GRUP ACȚIUNE LOCALA DOBROGEA DE NORD TULCEA (GAL) - ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală”- Programul National de Dezvoltare Rurală.

 • "SUSȚINEREA INCLUZIUNII SOCIALE A COMUNITĂȚII MARGINALIZATE DIN COMUNA DĂENI, JUDEȚUL TULCEA" (MYSMIS ​​ 101419) – Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin implementarea de măsuri integrate - Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” (POS DRU), perioada 2014-2020.

 • „CIVIC-CRESTEREA INCLUZIUNII SOCIALE SI REDUCEREA VULNERABILITATII SI A RISCULUI DE SARACIE IN COMUNITATEA MARGINALIZATA PRIN DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN SI IMPLICARE CIVICA” (MYSMIS ​​ 103064) ​​ – Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin implementarea de măsuri integrate - Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” (POS DRU), perioada 2014-2020.

 • „MĂSURI INTEGRATE IN COMUNITĂȚI MARGINALIZATE DIN UAT ISACCEA PENTRU REDUCEREA NUMĂRULUI DE PERSOANE INCLUSIV DE MINORITATE RROMĂ AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUDERE SOCIALĂ PRIN EDUCATIE, FORMARE PROFESIONALĂ ȘI OCUPARE _ISEFO” (MYSMIS ​​ 102500) - Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității rromă aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin implementarea de măsuri integrate - Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” (POS DRU), perioada 2014-2020.

 • „CIVIC-CRESTEREA INCLUZIUNII SOCIALE SI REDUCEREA VULNERABILITATII SI A RISCULUI DE SARACIE IN COMUNITATEA MARGINALIZATA PRIN DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN SI IMPLICARE CIVICA” (MYSMIS ​​ 103064) – Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin implementarea de măsuri integrate - Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” (POS DRU), perioada 2014-2020.

 • „MASURI INTEGRATE PENTRU POPULATIA DE MINORITATE ROMA DIN U.A.T. ISACCEA PENTRU REDUCEREA NUMARULUI DE COMUNITATI MARGINALIZATE AFLATE IN RISC DE EXCLUZIUNE SOCIALA_ROMEX”, MYSMIS ​​ 112417) – Apel proiecte 138 - Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității rromă aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin implementarea de măsuri integrate - Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” (POS DRU), perioada 2014-2020.

 • „IMPLICARE, COLABORARE SI SPRIJIN RECIPROC PENTRU UN VIITOR MAI BUN AL TINERILOR” - CP 2/2017 (MYSMIS: POCA/111/1/1) Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative – Program Operațional Capacitate Administrativă Apel 111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, perioada 2014-2020.